Warunki ogólne:

Ogólne warunki umowy (agb) dla podmiotu:
Sunflower Hostel GmbH & Co KG, na dzień 23 maja 2018 r.


Proszę zrozumieć, iż poniższe zasady są oparte na prawie niemieckim i Ogólne Warunki są na tej podstawie prawnie ważne i wiążące. Tłumaczenie na język polski zostało wykonane z  najwyższą możliwą dokładnością. Jednak chcemy zaznaczyć, aby uniknąć wszelkich nieporozumień, iż prawnie wiążąca jest wersja niemiecka. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

§ 1 Zakres stosowania
Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów odnoszących się do korzystania z wynajmu pokoi lub łóżek pojedynczych, w celu zakwaterowania, jak również wszelkich innych dostaw i usług świadczonych na rzecz Klienta przez Sunflower Hostel Berlin, ul. Helsingforserstraße 17, 10243 Berlin, firmę: Sunflower Hostel GmbH & Co KG, zwana dalej "dostawcą usług".
Podnajmu wynajmowanych pomieszczeń, jak również ich wykorzystanie do innych celów niż zakwaterowania wymagają uprzedniej pisemnej zgody przez operatora świadczącego usługi. Natomiast § 540, ust. 1, strona 2 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) nie obowiązują, pod warunkiem, że Klient nie jest konsumentem. Ustalenia i warunki Klienta będą zastosowane tylko po wyraźnej uprzedniej pisemnej zgodzie.

§ 2 Zawarcie umowy, strony umowy, ograniczenie
Umowa wchodzi w życie po przyjęciu wniosku przez Klienta przez dostawcę usługi. Każda bezpośrednia rezerwacja, rezerwacja przez agenta lub portale internetowe powinny być możliwe tylko dla grup liczących do 10 osób, na pobyt nie dłuższy niż 14 nocy. Zapytania dla większych rezerwacji mogą być dokonywane tylko bezpośrednio. Dostawa usług nie jest gwarantowana przy potwierdzeniu rezerwacji przez agenta (portal rezerwacji).
Koszty rezerwacji poniesione przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
Ograniczenie do 10 osób / 14 nocy stosuje się również do ogółu połączonych pojedynczych rezerwacji.
Jeśli dostawca usług nie wyraził zgody na zapytanie przekazane przez Klienta, zastrzega sobie prawo również do odrzucenia rezerwacji dokonanej przez tego samego Klienta wykonanej przez agenta.
Dostawca usług nie jest zobowiązany do potwierdzenia rezerwacji pokoju w formie pisemnej. Dostawcą usługi i Klient stanowią  Strony w Umowie. Jeśli osoba trzecia dokonała zamówienia w imieniu Klienta, to strona trzecia podlega zobowiązaniom jako dostawca usług dla Klienta, ponosząc wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy zakwaterowania.
Wszelkie roszczenia wobec dostawcy usług ulegają przedawnieniu w terminie jednego roku, zgodnie z § 199, pkt 1 BGB. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się w ciągu 5 lat. Skrócenia okresu przedawnienia nie stosuje się do roszczeń opartych na umyślnym naruszeniu lub niedbałości wobec obowiązków dostawcy usług.

§ 3 Usługi, ceny, płatności, potrącenia
Dostawca usług jest zobowiązany do przechowywania gotowych łóżek lub pomieszczeń zarezerwowanych przez Klienta oraz świadczenie uzgodnionych usług. Klient zobowiązany jest do zapłaty, nie później niż w momencie przybycia,  uzgodnionych odpowiednio stawek dostawcy usług dla wynajmu pokoi i usług wykorzystywane przez Klienta. Dotyczy to również usług świadczonych na rzecz Klienta i kosztów dostawcy usług wobec osób trzecich. Uzgodnione ceny obejmują obowiązującą ustawowo stawkę VAT.
Dostawca usług ma prawo w każdej chwili ustalić datę wypłacenia naliczonych roszczeń i domagać się natychmiastowej zapłaty. W przypadku opóźnienia płatności dostawca usług ma prawo poprosić o wypłatę odsetek ustawowych za zwłokę w wysokości  8% stawki powyżej podstawowej stopy oprocentowania kredytu i do 5% w przypadku czynności prawnych, mających zastosowanie w każdym przypadku, w którym Klient jest zaangażowany.
Klient zobowiązany jest do potwierdzenia swojej rezerwacji jeden dzień przed przybyciem, podając wiążący czas przybycia.
Bez potwierdzenia późnego przyjazdu, rezerwacja staje się nieważna. Kwota zaliczki i data wpłaty, mogą zostać uzgodnione w formie pisemnej umowy. Ponad to, dostawca usług ma prawo zażądać odpowiedniej kaucji na czas trwania pobytu.

§ 4 Odstąpienie od rezerwacji przez Klienta (rezygnacja); nie skorzystanie z usługJeżeli nie uzgodniono inaczej w szczegółowych umowach, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Klient wpłaca dostawcy usługi, ryczałtowo naliczone odszkodowanie (potrącenie) według następujących zasad:

Elastyczna rezerwacja

Oferujemy bezpłatną zmianę terminu do dwóch dni przed datą przyjazdu. Odwołanie usługi później, niż dwa dni przed datą, przyjazdu wiąże się z utratą opłaconej kwoty.

Rezerwacja bezzwrotna:

Brak możliwości bezpłatnej zmiany terminu po dokonaniu rezerwacji. Opłata za odwołanie - 100% kosztów rezerwacji.

UWAGA: Dla grup powyżej 10 osób oraz rezerwacji na 31.12 możliwe jest odwołanie noclegu na specjalnych warunkach - szczegóły na życzenie.


Wartość umowy brutto pokrywa stawkę wyżywienia i zakwaterowania uzgodnione w umowie zakwaterowania, jednak bez żadnych dodatkowych usług, które mogą być zorganizowane tylko przez osoby trzecie. Jeśli zaliczki zostały uzgodnione lub wykonane, a przekraczają one w/w opłaty za anulowanie rezerwacji, powinny być one traktowane jako opłaty za anulowanie.
Dostawca usług może wnieść roszczenia Klienta do odstąpienia / wniesienia roszczeń co do dodatkowych usług zarezerwowanych ze stronami trzecimi w imieniu Klienta. W przypadku częściowych wypłat z umowy (np. zmniejszona liczba osób) opłaty odnoszą się tylko dla właściwej części i zakresu zamówienia.

§ 5 Odstąpienie od usługi przez dostawcę
Jeżeli prawo do odstąpienia od usługi zostało uzgodnione z Klientem w formie pisemnej, dostawca usług ze swojej strony ma prawo w tym czasie do odstąpienia od umowy. Jeśli uzgodniona zaliczka lub zaliczka wymagana zgodnie z § 3, ust. 6 nie jest wpłacana także po upływie odpowiedniego okresu karencji określonego przez dostawcę usługi, dostawca usług ma również prawo do odstąpienia od umowy.
Dostawca usług jest również uprawniony do odstąpienia od umowy w oparciu o fakty, np. siła wyższa lub inne okoliczności, które nie są zależne od dostawcy usług, a  powodują, że wykonanie umowy jest niemożliwe, w przypadku naruszenia § 1, ust 2 niniejszych Ogólnych Warunków:
- jeśli pokoje są zarezerwowane na podstawie mylących lub błędnych informacji o ważnych faktach, np. o osobie i wieku Klienta, celu przyjazdu
- jeśli dostawca obsługi ma uzasadnione powody, by podejrzewać, iż korzystanie z usług świadczonych przez hostel może zaburzać funkcjonowanie firmy, zagrażać bezpieczeństwu  lub szkodzić wizerunkowi udzielającego usługi w miejscu publicznym. Do w/w należą:
- Osoby bez ważnego dokumentu tożsamości i osób ze statusem rezydenta w Berlinie
- wieczory kawalerskie / panieńskie, jeśli nie zgłoszone wcześniej przez Klienta i zaakceptowane przez dostawcę usług
- wszelkiego rodzaju zwierząta
- osoby będące przedstawicielami grup rasistowskich, antysemickich, prawicowi ekstremiści lub osoby szerzące ideologie nienawiści
- osoby przybyłe w celu korzystania / udzielania usług seksualnych
- osób uzależnionych od narkotyków lub pod silnym wpływem alkoholu
- grupy i długoterminowe rezerwacje (> 9 osóby lub > 14 nocy) dokonujące rezerwacji poprzez portale internetowe,
- również wtedy, gdy składają się z kilku pojedynczych rezerwacji na mniej niż 9 osób. Takie rezerwacje wymagają bezpośredniego zapytania.
Uzasadnione wycofanie się dostawcy usług z wykonania usługinie uprawnia klienta do odszkodowania lub zwrotu dokonanych płatności.

§ 6 Udostępnianie pokoi, przekazywanie pokoi i zwrot pokoi
Klient nie posiada żadnych uprawnień do pobierania opłat za udostępnianie poszczególnych pomieszczeń. Zarezerwowane pokoje są dostępne dla Klienta w ustalonym dniu przyjazdu od godziny 16.00. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zauważonych usterek w pomieszczeniu, w przeciwnym razie będzie on zobowiązany do uiszczenia opłaty za ewentualne szkody znajdujące się w pomieszczeniu.
Pokoje należy opuścić i udostępnić dostawcy usług nie później niż o godz. 12.00 w południe w uzgodnionym dniu wyjazdu. Po tym czasie, jeżeli nastąpi opóźnienie, dostawca usług może pobrać 50% ceny jednej doby, a w przypadku nie opuszczenia pokoju do godziny 18.00, 100 % ceny.
Dostawcą usług jest uprawniony do pobierania odszkodowania za szkody powstałe w pokoju, w przypadku jego zastosowania niezgodnego z umową, oraz w przypadku nietypowego zanieczyszczenia pokoju.

§ 7 Odpowiedzialność dostawcy usług
Dostawca usług jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania wynikające z umowy. Wszelkie roszczenia Klienta będą rozpatrywane wyłączone na mocy obowiązującego prawa.
Niniejszym wykluczone są szkody powstałe na skutek utraty życia lub zdrowia, pod warunkiem, że dostawca usług przyznaje się do takiego naruszenia obowiązku. Inne szkody w oparciu o zamierzone lub rażące zaniedbanie obowiązku, naruszenia przez dostawcę usługi i odszkodowanie na podstawie umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków typowych dla tego rodzaju umów przez dostawcę usługi. W przypadku niedogodności lub braków w zakresie usług świadczonych przez operatora świadczącego usługi, dostawca usług jest zobowiązany do podjęcia działań naprawczych według posiadanej wiedzy lub po natychmiastowym poinformowaniu przez Klienta.
Klient jest zobowiązany do poinformowania, o oczekiwaniach odnośnie usunięcia niedogodności.
Klient posida wiedzę, iż przeznaczeniem obiektu świadczącego usługi to m.in. wynajem pokoi wieloosobowych, oraz iż goście wynajmujący wieloosobowe pokoje, posiadają wspólny klucz, a co za tym idzie moga udostępniać ten klucz tylko osobom uprawnionym do dostępu do pokoju.
Dostawca usługi oferuje możliwość przechowywania rzeczy osobistych w pokojach, w tym celu umieszczone są w każdym pokoju szafki.
Jeśli rzeczy osobiste były zabezpiecznone przez dostawcę usługi I zamknięte w szafce, odpowiedzialność dostawcy usług zależy od ustawowych przepisów, jednak odpowidzialność finansowa wynosi nie więcej niż stukrotna cena pokoju, € 3.500 za kosztowności i maksymalnie € 800 za gotówkę. W innym przypadku dostawca obsługi jest zwolnione z odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadku działania umyślnego lub niedbalstwa.
Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież z przechowalni lub z szafek ogólnie dostępnych.
Roszczenia odpowiedzialności wygasa, chyba że Klient dostarczy dostawcy usługi informację na temat szkód, utraty, zniszczenia całkowitego lub częściowego, natyczmiast po zdarzeniu (§ 703 BGB).

§ 8 Odpowiedzialność Klienta
Zasady obowiązujące w hostelu znajdują się w każdym pokoju. Załączone również tutaj, zawarte są w umowie, i muszą być jednoznacznie uznane i respektowane przez klienta. W przypadku naruszenia przepisów przez Klienta, dostawca usług zastrzega sobie prawo do naliczenia kary. W przypadku przestępstw, które szkodzą hostelowi lub narażają na szwank reputację hostelu, dostawca usług zastrzega sobie prawo do wydalenia gości z Sunflower Hostel bez zwrotu opłat za pozostałe doby. Odnosi się to w szczególności, ale nie wyłącznie, do następujących zasad:
- od godziny 22:00 obowiązuje cisza nocna. Obejmuje to pokoje, korytarze, klatki schodowe, a także najbliższe otoczenie hostelu.
- palenie jest zabronione w całym budynku, również w pokojach
- nie wolno spożywać alkoholu, który został zakupiony w innym miejscu. Spożywanie alkoholu w pokojach, łazienkach, klatkach schodowych i korytarzach, jest szczególnie zabronione. Recepcjonista zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli osoba lub grupa, są zbyt głośne i / lub pod wpływem środków odurzających.

§ 9 Ochrona danych, przetwarzanie danych osobowych
Jesteśmy ustawowo zobowiązani do przechowywania danych osobowych (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, dane bankowe,) jako część naszej korespondencji biznesowej przez okres 6 lat, faktur przez okres 10 lat. Dotyczy to również e-maili i wpisów do bazy danych.
Dane są archiwizowane w regularnych odstępach czasu, aby mieć pewność, iż obowiązki dotyczące magazynowania są spełnione. Liczba osób mających dostęp do tych danych jest tak mała, jak to możliwe. W żadnym wypadku dane nie mogą być nadużywane.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności.

§ 10 Ochrona danych
W przypadku rezerwacji łóżka w pokoju wieloosobowym, istnieje możliwość dzielnia pokoju z osobami trzecimi. Jeżeli nie zgadzacie się na taką formę noclegu, prosimy o zarezerwowanie pokoju prywatnego.
Podczas pobytu personel sprzątający jest zobowiązany do wejścia do pokoi codziennie między godziną 11.00 a 16.00 w celu opróżnienia koszy na śmieci, i jeśli istnieje konieczność, zamiecenia i umycia podłogi. Prosimy o poinformowanie naszego personelu, jeżeli nie życzycie sobie, aby Wam przeszkadzano. Foyer i korytarze są w pod nadzorem kamer w celu zapobiegania kradzieży. Zapisy są usuwane po upływie dwóch tygodni.

§ 11 Postanowienia końcowe
Zmiany lub uzupełnienia umowy, akceptacja wniosku lub warunki handlowe dotyczące zakwaterowania w hostelu wymagane są w formie pisemnej. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokonane przez Klienta nie mają mocy prawnej.
Miejscem wykonania i miejscem płatności jest siedziba dostawcy usługi. Wyłącznym miejscem jurysdykcji - także dla sporów dotyczących płatności – jest miejsce siedziby dostawcy usług. Jeżeli jeden kontrahent spełnia przesłanki z § 38, ust. 2 ZPO (niemiecki kodeks postępowania cywilnego), a nie ma wyznaczonego żadnego miejsca jurysdykcji w Niemczech, miejscem jurysdykcji jest miejsce siedziby świadczącego usługi.
Wszelkie roszczenia rozstrzygane są według prawa niemieckiego. Nie podlegają one Konwencji ONZ ds. Sprzedaży i Prawa Konfliktów.
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków ulegną zmianie, skuteczność pozostałych postanowień traci swoją moc.

Zasady obowiązujące w hostelu

Drodzy Goście,
Uprzejmie prosimy o przestrzeganie kilku prostych zasad obowiązujących w hostelu:

 • od godziny 22:00 obowiązuje cisza nocna. Obejmuje ona pokoje, korytarze, klatki schodowe, a także najbliższe otoczenie hostelu.
 • w dzień przyjazdu przydzielone pokoje są dostępne od godz. 16.00 (możemy zapewnić odpowiednie bezpieczne przechowalnie bagażu do czasu udostępnienia pokoju). Pokoje muszą być opuszczone i pozostawione w odpowiednim stanie przed godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 • jeśli zauważyliście jakiekolwiek szkody w pokoju w momencie przybycia, prosimy o natychmiastowe poinformowanie recepcji!
 • śniadanie serwowane jest od 8:00 do 12:00. Grupy proszone są o poinformowanie z 3 tygodniowym wyprzedzeniem o preferencjach odnośnie śniadań. Każda grupa ma 30 min.  zzasu na spożycie śniadania. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie ram czasowych śniadania, ze względu na kolejne grupy. Śniadanie jest serwowane w formie szwedzkiego stołu. Prosimy o nie przechowywania posiłków w pokojach.
 • obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, który został zakupiony w innym miejscu. Nasze ceny są bardzo umiarkowane. Oferujemy również zniżki przy większych zamówieniach. Spożywanie alkoholu w pokojach jest szczególnie zabronione i recepcjonista ma prawo do odmowy wykonania usługi osobom lub grupom, które są zbyt głośne i / lub pod wpływem środków odurzających.
 • segregacja odpadków chroni środowisko! Postarajcie się podczas pobytu przestrzegać tej zasady wyrzucając śmieci do odpowienio oznaczonych pojemników. Znajdują się one na korytarzach i na recepcji.
 • w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia!
 • zastrzegamy sobie prawo do stosowania kar w przypadku naruszeń przepisów, uszkodzenia mienia Hostel Sunflower lub spowodowania szkód u innych gości hostelu. W przypadku powtarzających się wykroczeń lub ciężkich przewinień, powołamy się na prawo do eksmisji osób nieprzestrzegających przepisów bez prawa zwrotu opłaty za pozostałe doby. W przypadku grup, prawo to będzie miało zastosowanie do całej grupy, jeśli żaden konkretny członek grupy nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
 • cena za pościel wynosi 3, - Euro. Kwota ta zostaje zwrócona po zwrocie pościeli do godziny 11.00. Ze względów sanitarnych prosimy o nie używanie śpiworów!
 • każdy pokój posiada tylko jeden klucz. Oznacza to, że ostatnia osoba, która opuszcza pokój, zamyka go na klucz, po czym zostawia klucz w recepcji. Aby otrzymać klucz do pokoju wystarczy zameldować się na recepcji.
 • nie oferujemy usługi budzenia, ale mamy w ofercie budziki z kaucją 6, - Euro, która zostanie zwrócona, gdy zostanie zwrócony budzik. Można również zamówić serwis specjalny w cenie 10, - EURO: nasz pracownik zjawi się osobiście z kubłem zimnej wody, filiżanką kawy i pełnym uśmiechem na twarzy!
 • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek probemów podczas pobytu, lub chcielibyście złożyć skargę odnośnie naszych usług, prosimy skontaktować się z recepcją. Tak jak jestśmy łasi na komplementy, oczekujemy również konstruktywnej krytyki.
 • jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście zdobyć jakieś informacje o Berlinie, śmiało pytajcie w recepcji o wszystko. Jesteśmy tutaj właśnie od tego, aby wam pomóc i udzielić wszelkich informacji, jakich potrzebujecie, a jeśli nie znamy od razu odpowiedzi, chętnie odnajdziemy ją dla Was.

Życzymy Wam miłego pobytu! Bądźcie uprzejmi dla tych, z którymi dzielicie pokój, cieszcie sie pięknem kwiatów i szalejcie w każdą berlińską noc!
Personel Hostelu Sunflower